Participujúce pacientske organizácie


Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Združenie na pomoc diabetikom /ZPD/

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ZPCCH)

OZ BEZLEPKY

Kardioklub SK

Zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia Levice

Zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia DIAKOM Komárno