Zvyšuje sa životné minimum od 1.7.2017

Do konca júna bola suma životného minima pre jednu dospelú fyzickú osobu, od ktorej sa výška opakovaných dávok odvíja, 198,09 eura, od júla sa zvýšila na 199,48 eura. Opakované príspevky sa tak zvýšili od pár centov do viac ako dvoch eur.

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP. "Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov," konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú, alebo úplnú slepotu oboch očí.

"Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce," povedala. Samotné rozhodnutie však ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. "Podmienky pre stanovenie ŤZP, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne," povedala.

Štát podporuje hendikepovaných ľudí aj príspevkami na podporu ich zamestnávania a chráni ich aj pokiaľ ide o prepustenie z práce. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ dať výpoveď len po získaní súhlasu úradu práce, inak sa výpoveď považuje za neplatnú. Súhlas úradu sa nevyžaduje len vtedy, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, nastanú dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v tejto súvislosti písomne upozornený na možnosť výpovede.

Zdroj: Pravda

----------------------------------------------------------------------------

Edukačné podujatie TATRA DUNAJ TOUR sa konalo v Štúrove v dňoch 8. -10. 4. 2016 na tému "Prvá pomoc". Organizátor bolo občianske združenie Informovaný pacient /IPAC/. Partnermi podujatia boli:  Krajina záchrancov. Mesto Štúrovo, Pfizer, TAKS.   www.krajinazachrancov.sk  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G r a t u l u j e m e

Ocenenie Dobrovoľník roka 2015 - Srdce na dlani - pre oblasť zdravotníctvo a sociálne veci získala

JUDr. Eva Madajová, prezidentka občianskeho združenia Informovaný pacient

Ocenenú Evu Madajovú pri tejto príležitosti prijal Andrej Kiska, Prezident Slovenskej republiky

Medzi gratulantmi bola aj námestníčka Primátora Hlavného mesta Bratislava MUDr. Iveta Plšeková

Poradňa o pacientskej problematike opäť otvorená

Máte problém z oblasti práv a povinností pacientov? Neviete, či platiť poplatok u lekára? Váš liek v lekárni ste nenašli?

Ste občianske združenie pacientov a nepoznáte riešenie? Príďte sa poradiť do "pacientskej poradne"

Kam?  Prešovská 39, 821 08 Bratislava, I. poschodie

Kedy? Utorok od 11.00  hod., vhodné dohodnúť termín konzultácie telefonicky 0940 399 299

Poradia Vám právnici a sociálni poradcovia

Tešíme sa na Vás

Otvorená nemocnica: nový projekt - nový prístup k transparentnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ako prvá spomedzi všetkých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR vstúpila v apríli
2015 do pilotného projektu "Otvorená nemocnica". V rezorte zdravotníctva ide o nový prístup, nové smerovanie a napĺňanie nových cieľov, ktorých základným
pilierom je transparentnosť vo všetkých segmentoch. Takýto prístup možno definovať aj ako zásadnú kultúrnu zmenu nemocnice ako organizačného celku,
pričom ide o výzvu pre všetky verejné nemocnice."Záujem verejnosti o to, ako nakladáme s verejnými zdrojmi a zvereným majetkom, považujeme za významný krok k transparentnosti," vysvetľuje riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) Miriam Lapuníková. Od začiatku roku 2015 zverejňuje nemocnica na svojej webovej stránke www.fnspfdr.sk  priebežné ekonomické výsledky, verejné obstarávania, vybrané
ukazovatele z personalistiky, indikátory kvality a podobne. "Otvorená nemocnica však nie je len o zverejňovaní čísel, je to aj zmena postoja zdravotníckeho zariadenia. Byť otvorenou nemocnicou znamená byť bližšie k pacientom, poskytnúť kvalitnú liečbu, primerané služby, ale aj dostatok informácií, odpovede na otázky a predchádzať akejkoľvek nespokojnosti. Otvorení sa snažíme byť aj voči našim zamestnancom a od januára sme dali priestor ich zástupcom spolupodieľať sa na vybraných rozhodovacích procesoch," približuje riaditeľka. Okrem zverejňovania informácií vo FNsP FDR zmenili systém objednávania sa pacientov na ambulantné vyšetrenie, čím sa skrátilo ich čakanie pred ambulanciami. V tomto roku plánujú zrekonštruovať vstupnú halu a pribudne v nej informačné centrum prvého kontaktu pre návštevníkov nemocnice.
Ministerstvo zdravotníctva pri príprave projektu "Otvorená nemocnica" prizvalo k  spolupráci odborníkov na transparentnosť, ktorí sa budú podieľať na
postupnom dotváraní celého projektu, aby bol  komplexný a spĺňal všetky kritériá transparentnosti.

Otvorená nemocnica je otvorená voči pacientom
• otvorená voči podnetom od pacientov a návštevníkov, pričom proaktívne rieši ich potreby,
• ponúka pacientom a návštevníkom možnosti participovať na jej  aktivitách a rozvoji,
• príklad 1: Pacienti a procesy.
Otvorená nemocnica je otvorená voči zamestnancom
• lekári, sestry aj ďalší zamestnanci sa aktívne podieľajú na rozvoji nemocnice a tým aj na dosahovaní jej cieľov,
• príklad 2: Rozvojový plán nemocnice.
Otvorená nemocnica je otvorená voči verejnosti
• nemocnica má definovaný štandard transparentnosti, ktorý dodržiava a vyhodnocuje,
• v rámci neho zverejňuje dokumenty a informácie užívateľsky komfortným spôsobom; ide o výrazný krok k participácii verejnosti na rozvoji nemocnice,
• nemocnica je otvorená voči kritike,
• príklad 3: Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť nemocníc + webová stránka FNsP F. D. R. Banská Bystrica. https://www.nspbb.sk/index.php
Otvorená nemocnica je otvorená voči novým ideám, inováciám a trendom
• nemocnica sa inšpiruje skúsenosťami a overenými postupmi iných zdravotníckych zariadení,
• nemocnica vytvára podmienky na rozvoj inovácií, realizuje výskumné aktivity,
• príklad 4: Platforma zdravotníckych inovácií.
Otvorená nemocnica je otvorená voči spoločnosti
• nemocnica dbá o šetrný prístup k životnému prostrediu, rešpektuje sociálne a ekonomické výzvy, predovšetkým vo svojom meste a regióne.
Príklady
Príklad 1: Pacienti a procesy
Cieľom je dosiahnuť, aby nemocnica venovala primeranú pozornosť potrebám a problémom pacientov i návštevníkov. Za týmto účelom bude v každej nemocnici vyčlenená zodpovedná osoba, jej zaradenie v organizačnom usporiadaní si určí každá nemocnica podľa svojich možností. Od tohto pracovníka sa očakáva, že sa bude empaticky zaujímať o problémy pacientov, racionálne zhodnotí situáciu, poskytne spätnú väzbu vedeniu nemocnice, prípadne navrhne riešenia vzniknutých problémov. Ide o to, aby návštevníci nemocnice dostali adekvátnu odpoveď na svoje otázky, v nemocnici bude zriadené centrálne kontaktné miesto (informátor, recepcia...), kde zaškolený pracovník poskytne požadované informácie. Komfort pre pacientov a návštevníkov nemocnice zabezpečia kvalitné informačné prvky (napr. aj obrazovky v čakárňach), v prípade potreby aj objednávací systém.

Príklad 2: Rozvojový plán nemocnice
Nemocnice v spolupráci s MZ SR vypracujú päťročný plán na roky 2016 - 2020, v ktorom vytýčia rozvoj nemocnice s prihliadnutím na kľúčové oblasti. Mali by to byť plány udržateľného rozvoja, ktoré pri realizácii prispejú k zastaveniu ďalšieho zadlžovania. Nemocnice do nich zahrnú aj realizáciu aktivít, ktoré sú v
kompetencii manažmentov, ale budú definovať i skutočnosti, ktoré vedenie nemocníc nedokáže ovplyvniť. Ide o prístup k investičným prostriedkom,
mikroekonomickú situáciu v regióne s ohľadom na existenciu iných poskytovateľov a taktiež zmeny v platobnom mechanizme, resp. spôsobe nákupu poisťovní z pohľadu nemocnice. Tieto tézy budú predmetom diskusií manažmentov nemocníc s MZ SR, prípadne s ďalšími zainteresovanými stranami. Na príprave plánov sa budú podieľať členovia vedenia nemocnice, primeraným spôsobom aj ostatní zamestnanci, plán každej nemocnice bude na jej webovej stránke, čo je základný predpoklad úspešnej komunikácie nemocnice so zriaďovateľom, odbornou aj laickou verejnosťou, bude podkladom pre čerpanie eurofondov aj pre hodnotenie práce manažmentov nemocníc.

Príklad 3: Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť
nemocníc

V mesiaci apríl 2015 nemocnice pripravili svoje návrhy na  "Štandardy pre zverejňovanie dát a transparentnosť nemocníc", ktoré definujú rozsah nemocnicou zverejňovaných informácií a údajov - rozdelený do štyroch kategórií: (i) automaticky zverejňované na webovej stránke nemocnice, (ii) zverejňované na požiadanie, (iii) zverejňované podľa uváženie vedenia nemocnice a (iv) nezverejňované.
 
Príklad 4: Platforma zdravotníckych inovácií (https://www.health.gov.sk/?izp7 )
Cieľom platformy je rozprúdiť spoluprácu medzi expertmi z nemocničného prostredia a externými odborníkmi. Účasť v tomto type spolupráce je otvorená pre všetkých serióznych záujemcov a aktivity bude usmerňovať dobrovoľný koordinátor, poverený MZ SR/Inštitút zdravotnej politiky. Na riešenie konkrétnych úloh bude možné riadiť ľubovoľný počet pracovných skupín.

zdroj: MZSR

Poplatky v zdravotníctve

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:

- objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na
konkrétny čas,

- vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,

- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

- potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho
pracovníka,

- výmenný lístok k špecialistovi,

- prednostné ošetrenie.
Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za
hygienické návleky.

Lekári môžu požadovať úhradu za:


výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,
napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či
na zbrojný pas.

Cenník poplatkov:
 • kontrolujú VÚC, • výnosy z pokút budú príjmom príslušného samosprávneho kraja, • výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť
  na viditeľnom mieste v čakárni, • na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia
  poplatku z cenníka.

Čo zaujíma pacientov?
 • Môže alergológ pýtať 5 Eur za výdaj karty inému lekárovi -
  alergológovi?

  Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za
  takýto úkon požadovať úhradu, keďže nejde o poskytovanie zdravotnej
  starostlivosti, ani službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
  Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou
  podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poznamenávame, že
  špecialista spravidla nevydáva svoju zdravotnú dokumentáciu, ale pacientovi
  vypracuje lekársku správu. • Viete mi vysvetliť, čo znamená pojem "ročný registračný
  poplatok", konkrétne vo výške 20 eur?

  Ročný registračný poplatok nie je
  poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacou s poskytovaním
  zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  nemôže požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ zdravotnej
  starostlivosti nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej
  starostlivosti. • U môjho endokrinológa ma zaujal poplatok "Elektronické
  spracovanie dát vyšetrenia". Ako zistím, či je vôbec tento poplatok vo výške 1
  euro schválený alebo ho lekár vyberá od každého pacienta pri odchode z ordinácie
  neoprávnene?
  V nadväznosti na novelu zákona č. 577/2004 Z. z. v
  súvislosti s elektronickým zdravotníctvom s účinnosťou od 1. mája 2015 má byť
  úhrada za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej
  starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve vo výške 0 €. V
  súčasnosti je jeho výška za túto službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej
  starostlivosti najviac 0,64% zo sumy životného minima.
  Každý zmluvný
  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať zoznam zdravotných výkonov a
  služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu umiestnený na prístupnom a
  viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne. • Keď sme prišli na kontrolu neobjednaní, lekárka nás poslala
  domov, že ona ledva stíha pacientov objednaných - platiacich (za manažment
  pacienta), ktorých má objednaných na každý deň už 5-6 týždňov dopredu. Zmenilo
  sa iba to, že už nepíše na doklad o zaplatení "za prednostné objednanie" ale "za
  profesionálny manažment pacienta", čo nikto nevie vysvetliť, za čo že to vlastne
  je... Vysvetlí mi to MZ SR?

  "Profesionálny manažment pacienta" nie je
  zdravotným výkonom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani službou
  súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za takýto úkon by
  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal vyberať úhradu. Za prednostné
  poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci vyznačených ordinačných hodín
  určených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ
  zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu najneskôr do 30. júna 2015. • Zaplatila som poplatok 3 eurá za CD nosič, keď som bola na
  CT vyšetrení. Informovala som sa vo svojej zdravotnej poisťovni, vraj to
  pracovisko majú zazmluvnené. Keď som si pýtala príjmový doklad - za čo vlastne
  platím, odpoveď znela, že za technológiu. Dostala som iba potvrdený blok s
  registračnej pokladne, kde nie je napísané nič konkrétne. Je to v poriadku?

  Z diagnostického vyšetrenia pacienta poskytovateľ vypracuje výsledok
  vyšetrenia (popis). Ak poskytovateľ, ktorý žiadal o vyšetrenie, k popisu
  vyžaduje aj CD nosič, poskytovateľ, ktorý vyšetrenie vykonal, nesmie požadovať
  za vyhotovenie CD nosiča úhradu. (Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  zo zdravotnej indikácie.) • Musím platiť poplatok za odber krvi u svojho praktického
  lekára, keď ide o predoperačné vyšetrenie?

  Ak je odber krvi indikovaný
  zo zdravotných dôvodov, zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie za
  takýto výkon od poistenca požadovať úhradu. • Platila som za rtg. zubov na CD poplatok 7,50 eur. Nikde v
  ambulancii som nevidela cenník, kde by bolo napísané, za čo vyberajú poplatky.
  Je takýto poplatok v poriadku?

  Zubár môže od pacienta prijať úhradu za
  rtg zubov na CD nosiči iba v prípade, ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou
  poisťovňou na takéto výkony. Cenu takéhoto výkonu musí mať uvedenú v cenníku,
  ktorý musí byť umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných
  priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch
  zdravotníckeho zariadenia.
  Pokiaľ ide o nezazmluvnené výkony, je plné právo
  pacienta rozhodnúť sa, či pôjde k inému poskytovateľovi zdravotnej
  starostlivosti, ktorému takýto výkon zdravotná poisťovňa uhradí, alebo
  dobrovoľne využije možnosť ponúkanú poskytovateľom mimo systému zdravotného
  poistenia (dohodne sa s ním na vykonaní určitého vyšetrenia a uhradí mu za to
  cenu v zmysle cenníka poskytovateľa). V tomto prípade však nejde o požadovanie
  úhrady, ale o dobrovoľnú úhradu na základe dohody medzi lekárom a pacientom.
  Musí to byť ale vždy voľba pacienta, ktorú možnosť si vyberie a lekár nesmie
  podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonaním takéhoto
  uhrádzaného výkonu u neho. Poistenec však musí mať dostatok informácií o tom, že
  môže dostať túto zdravotnú starostlivosť z prostriedkov zdravotného poistenia.
  Osoby povinne zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení musia platiť zdravotné
  poistenie a majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu
  ustanovenom zákonom, čo je plne v súlade s článkom 40 Ústavy Slovenskej
  republiky. • Prečo budú môcť lekári aj naďalej vyberať poplatky napr. za
  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti?

  Keďže v tomto prípade nejde o
  zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia
  zdravotnej starostlivosti budú môcť za takého úkony požadovať úhradu. Vydaniu
  potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti predchádzajú určité zdravotné výkony, nejde
  o taký druh potvrdenia, ktorý je súčasťou zdravotného výkonu, ako napríklad
  potvrdenie o návšteve lekára. • Ako to je s možnosťou dobrovoľnej platby pri vyšetrení CRP?
  Podľa zákona to vraj nie je možné a lekári sa obávajú, že to bude voči nim
  zneužívané.

  Ak je vyšetrenie CRP naordinované lekárom, je hradené z
  verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a
  lekárom - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je to na
  vlastnú žiadosť pacienta, ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na
  vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za
  dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu
  pacienta
  . • Ak bolo cieľom zákona upratať v poplatkoch, nezabudlo MZ v
  zákone na lekárov, ktorí nemajú zmluvy, teda na súkromníkov? Nebude pacient
  čakať ešte dlhšie, keďže väčšina z nich vlastne skončí technicky?

  Pokiaľ
  ide o poskytovateľov, kritériom nie je to, či sú "súkromníci", alebo nie, ale či
  majú uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca.
  Zákon č.
  577/2004 Z. z. sa vzťahuje predovšetkým na poskytovateľov, s ktorými má
  zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu. Takýto poskytovateľ nesmie
  požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza
  na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona a nesmie
  podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť
  poistenca.
  U poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá uzatvorenú
  zmluvu so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z
  verejného zdravotného poistenia, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa
  uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia. Takýto poskytovateľ má svoj
  cenník a pacient musí byť informovaný o tom, že ide o nezmluvného poskytovateľa. • Nenašiel som v zákone jednoznačnú odpoveď. Môže si lekár na
  základe tohto nového zákona objednať službu "manažment pacienta" u externej
  firmy? V takom prípade by poplatok nevyberal lekár, ale účtovala by si ho firma.
  Bola by to súčasť jej ekonomického výsledku.

  1,     Zákon, ktorým
  sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
  uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
  súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. apríla 2015
  ruší pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možnosť požadovať úhradu za
  prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v rámci na to vyhradených
  ordinačných hodín, ktoré schválil samosprávny kraj. Teda od nadobudnutia
  účinnosti tohto zákona samosprávny kraj už nebude môcť poskytovateľovi
  ambulantnej starostlivosti schváliť ordinačné hodiny na prednostné poskytnutie
  zdravotnej starostlivosti.
  Poskytovatelia, ktorí už mali schválené a
  osobitne vyznačené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie zdravotnej
  starostlivosti, sú povinní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona požiadať
  samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín bez osobitných
  ordinačných hodín na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to
  najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ bude oprávnený prednostne
  poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať úhradu za prednostné
  poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. júna 2015.
  2.     Objednanie poistenca na vyšetrenie (vrátane objednania na
  konkrétny čas) zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovil za súčasť zdravotného výkonu.
  Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
  súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotný výkon je ucelená
  činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku
  poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.
  z. zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú
  zdravotnícki pracovníci. Zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004
  Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
  stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke
  povolanie. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania ustanovuje zákon č.
  578/2004 Z. z.
  3.    Na základe uvedeného vyplýva, že zabezpečenie
  objednávania poistenca nemôže byť uskutočňované "externou firmou", ale samotným
  zdravotníckym pracovníkom. Za takýto úkon nemožno vyberať osobitnú úhradu.
  4.    Na záver dávame do pozornosti ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č.
  577/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2015, v zmysle ktorého poskytovateľ
  nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú
  spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
  ani iným plnením. Teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže byť
  podmienené ani úhradou externej firme (napr. za iné úkony než objednanie
  pacienta). • Chápem to správne, že od júla budú cenníky všetkých lekárov,
  vrátane stomatológov, schvaľovať samosprávne kraje? Pokiaľ viem, doteraz
  rozhodovali iba o poplatku za prednostné vyšetrenie. Dočítal som sa, že kraje od
  vás žiadajú, aby ste spresnili, ako majú vyzerať tieto nové
  pravidlá...

  Poskytovatelia sú povinní najneskôr do 31. mája 2015
  preukázateľne zaslať príslušnému samosprávnemu kraju, podľa miesta
  prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, cenník všetkých zdravotných výkonov a
  zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.
  Samosprávne kraje ich nebudú schvaľovať, budú však kontrolovať v rámci výkonu
  dozoru u poskytovateľov. • Nechápem, v čom ste urobili poriadok. Veď poplatkov si
  lekári budú naďalej stanovovať ako chcú, a tým pádom zostanú nejednotné. Mali
  ste poplatkom stanoviť horné hranice, aby ich kraje vedeli porovnávať. Napr.
  zubné ambulancie ani nemusia uvádzať, ako dospeli k stanovenej sume. Ako to
  chcete riešiť?

  Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v
  zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje
  vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho
  zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu. Čo sa týka stanovenia
  maximálnej ceny tzv. "cenového stropu", musíme skonštatovať, že Ministerstvo
  zdravotníctva SR neurčuje výšku poplatkov vzhľadom na zákon o cenách. • Prosím o odpoveď na moju otázku: Lekár pneumológ mi na
  pľúcnej klinike vypíše návrh na kúpeľnú liečbu - platím poplatok za jeho
  vypísanie, ktoré v minulosti činilo 15,00 EUR? Alebo je to na rozhodnutí vedenia
  nemocnice?

  Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasťou zdravotného
  výkonu, to znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaň nemôže
  požadovať úhradu. • V mesiaci apríl som objednaná na sonografiu a mamografiu.
  Objednávka tam funguje tak, že si pacient zatelefonuje na recepciu a pracovníčka
  pri telefóne určí termín vyšetrenia. Potom dotyčná pani poznamenala, že si mám
  okrem odporúčania lekára nachystať aj 7 eur. Má právo pýtať odo mňa tento
  poplatok?

  V prípade objednania pacienta ide o súčasť zdravotného výkonu,
  to znamená, že poskytovateľ od 1. 4. 2015 nesmie za takýto výkon požadovať od
  pacienta úhradu. Ak ide o prednostné vyšetrenie, poskytovateľ môže požadovať
  úhradu v rámci vyznačených ordinačných hodín, toto prechodné ustanovenie platí
  do 30. 6. 2015. • Dnes som bol na vyšetrení u spádového ortopéda, ktorý odo
  mňa na záver vyšetrenia pýtal za PRVOVYŠETRENIE sumu 5 €. Podotýkam, že v
  čakárni ani na dverách ambulancie žiadne takéto upozornenie nie je! Je možné,
  aby takúto sumu požadoval za PRVOVYŠETRENIE?

  Ak ide o zmluvného lekára,
  vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že
  poskytovateľ nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej
  starostlivosti. • Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR?
  Za
  vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely
  sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza
  Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného
  vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za
  predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.

Čo zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(lekárov a nemocnice)?
 • Aký bude postup v prípade žiadosti o uprednostnenia nie zo
  zdravotného, ale napr. zo sociálneho či pracovného dôvodu, tak aby to nebolo
  diskriminačné voči ostatným pacientom?

  Právne predpisy nestanovujú, akým
  spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie
  pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. stanovuje, že súčasťou
  zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania
  na konkrétny čas. • Novela je aplikovateľná iba vo väčších mestách, ale nie v
  ambulanciách, ktoré zbierajú pacientov z okolitých obcí, ktorí sú viazaní na
  dopravu a príchody autobusov, potom počas 10-15 minút príde naraz 10 pacientov.
  Ako máme postupovať, keď sa budú dožadovať prednostného ošetrenia?

  Právne predpisy s účinnosťou od 1. mája 2015 už možnosť vyberania úhrad za
  prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebudú upravovať. Výnimkou je
  iba prechodné obdobie do 30. júna 2015, počas ktorého budú poskytovatelia
  oprávnení prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať
  úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, avšak len tí
  poskytovatelia, ktorí mali schválené a osobitne vyznačené ordinačné hodiny na
  prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
  Spôsob
  manažovania si podľa aktuálnych potrieb volí samotný poskytovateľ.

  Od
  1. júla 2015 bude možné objednať pacienta aj na konkrétny čas, avšak pacienti sa
  prednostného ošetrenia podľa doterajších predpisov dožadovať nemôžu. • Ako je to s cenníkom, resp. zoznamom výkonov, za ktoré
  poskytovateľ smie požadovať úhradu?

  Cenník všetkých zdravotných
  výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno
  požadovať úhradu sú 2 rozdielne veci, ktoré nemožno zamieňať.
  Zoznam je nóvum, cenník je v tejto podobe skoro 2 roky, doplnila sa len
  výslovná povinnosť dodržiavať ho a zasielať ho (vrátane zmien) VÚC:
  § 102r
  ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:

  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
  od 1. apríla 2015
  (1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015
  preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju
  príslušnému podľa miesta
  prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov
  podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri
  ktorých možno požadovať úhradu
  podľa § 79 ods. 1 písm. zv). (účinné od 1.
  apríla 2015)
  § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:
  (1)
  Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na
  výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je
  ustanovené inak,
  g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste
  cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za
  prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných
  priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch
  zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má
  zriadené (účinné od 1. októbra 2013)
  zu) dodržiavať cenník všetkých
  zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane
  každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania
  zdravotníckeho zariadenia (účinné od 1. apríla 2015)
  zv) umiestniť na
  prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch
  čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname
  chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú
  alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb
  súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ
  poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah)
  (ďalej len "zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať
  úhradu
  "), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
  zmluvu podľa osobitného predpisu (účinnosť od 1. júna 2015).
  zw)
  dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať
  úhradu
  , ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho
  zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho
  zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
  zmluvu podľa osobitného predpisu, (účinnosť od 1. júna 2015) • Moja otázka sa týka dvoch poplatkov: vyšetrenie CRP síce
  čiastočne platia poisťovne, každá inou sumou, ale skutočná suma za vyšetrenie,
  materiál, kúpu a amortizáciu prístroja, chemikálie a príslušenstvo potrebné na
  vyšetrenie a pravidelnú kontrolu a kalibráciu prístroja, je vyššia. Je možné
  vyberať príslušný doplatok, podľa jednotlivých poisťovní vzhľadom na ich úhradu,
  aj naďalej? Samozrejme za podmienok zásad prehľadného účtovníctva a evidencie
  platieb. Podobný problém je vyšetrenie Strep A testu, pri ktorom ide o
  stanovenie prítomnosti baktérie streptococcus pyogenes v bránke hltanovej, čo
  zásadným spôsobom rozhoduje o zvolenej terapii.

       V zmysle výnosu MZ
  SR č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a
  materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je
  prístroj na vyšetrenie CRP ďalším materiálno technickým vybavením všeobecnej
  ambulancie pre dospelých a všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.
  Vzhľadom
  na túto skutočnosť predpokladáme existujúcu zmluvu medzi poskytovateľom
  ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou.
       Ak je
  vyšetrenie CRP ordinované lekárom, náklady na toto vyšetrenie prepláca zdravotná
  poisťovňa pacienta. Je na zváženie prepočítať náklady na vyšetrenie u
  poskytovateľa a porovnať ich s platbami zdravotnej poisťovne a v prípade
  diskrepancie osloviť zdravotné poisťovne. Pokiaľ je vyšetrenie CRP realizované
  na vlastnú žiadosť pacienta, teda ak nie je indikované lekárom, pacient sa
  dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná
  za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta
  zaznamenaného v zdravotnej dokumentácii.
       Naopak, prístroj Strep A test
  nepatrí medzi ďalšie materiálno technické vybavenie ambulancie všeobecného
  lekára v zmysle vyššie citovaného výnosu.
  Odporúčame preto obrátiť sa na
  zdravotné poisťovne a požiadať o zmluvu na takéto vyšetrenie. Pokiaľ zdravotné
  poisťovne zmluvu neuzavrú a teda vyšetrenie nebude hradené z prostriedkov
  verejného zdravotného poistenia, možno poplatok za toto vyšetrenie požadovať.
  Lekár by mal však vopred poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a o tom,
  že pacient vyšetrenie požaduje, vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie. Výška
  poplatku musí byť súčasťou cenníka zverejneného na dostupnom
  mieste.

Čo zaujíma samosprávne kraje?
 • Pri vysokom počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
  každom samosprávnom kraji je potrebné určiť lehotu na schválenie zoznamu
  zdravotných výkonov poskytovaných pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb,
  služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov, ktoré
  nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej
  starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu. Aká bude lehota
  na schválenie daného zoznamu?

  Samosprávne kraje nebudú poskytovateľom
  zdravotnej starostlivosti schvaľovať zoznamy zdravotných výkonov a služieb, pri
  ktorých možno požadovať úhradu, ani cenníky všetkých zdravotných výkonov.
  Poskytovatelia majú voči samosprávnym krajom len povinnosť zaslať zoznam a
  cenník, ako aj ich zmeny. Prvýkrát tak musia urobiť najneskôr do 31. mája 2015. • Agenda schvaľovania cenníkov je časovo náročná, navyše nie
  sú stanovené maximálne ceny, ani výkony, za ktoré poskytovateľ požadovať od
  pacienta poplatok. Napr. poplatok za manažment pacienta nie je definovaný,
  napriek tomu ho poskytovatelia často vo svojich cenníkoch uvádzajú. Ako majú
  samosprávne kraje postupovať?

  Právne predpisy neustanovujú, akým
  spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie
  pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovuje, že súčasťou
  zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania
  na konkrétny čas.
  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto
  úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. • Doteraz vyberali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
  poplatky okrem tzv. manažérskeho napr. aj poplatok pacienta za klimatizovanú
  čakáreň, vzhľadom na to, že žiaden právny predpis nevylučoval vyberanie týchto
  poplatkov. Čo bude predmetom schváleného cenníka teraz?

  Zmluvný
  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhrady za zdravotnú
  starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške
  spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č.
  777/2004 Z. z. Službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže
  byť iba to, čo ustanovil § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a poskytovateľ zdravotnej
  starostlivosti za ne môže požadovať úhradu najviac vo výške spoluúčasti
  poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z.
  Úhradu od pacienta za "klimatizovanú čakáreň" a podobné "poplatky" nemožno
  požadovať.

Zdroj: MZSR

Bezplatná telefonická infolinka o poplatkoch

Novela zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá  rieši problematiku poplatkov v zdravotníctve, nadobúda
účinnosť 1. apríla 2015. S cieľom vyjsť v ústrety občanom aj odbornej verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  zriadilo bezplatnú telefonickú informačnú linku,
na ktorej sa záujemcovia dozvedia odpovede na všetky otázky, súvisiace s problematikou poplatkov v ambulanciách lekárov. K tomuto kroku pristúpilo MZ SR
s cieľom skvalitniť informovanosť  o aktuálnej téme, ktorá v týchto dňoch rezonuje a zaujíma sa o ňu široká verejnosť.
Bezplatná telefonická infolinka s číslom  0800 611 117  bude  k dispozícii  v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h.  Podnety a otázky, ktoré súvisia s touto
aktuálnou problematikou, môžu občania posielať na ministerstvo zdravotníctva aj písomne na e-mailovú adresu:  poplatky@health.gov.sk.
Dátum: 1. apríla 2015

Lieky len na výnimku. Na svojom trvajú poisťovne aj štát

Zlatica Beňová, Pravda ' 26.03.2015 20:00, aktualizované: 27.03.2015 07:00

Namiesto lekára rozhoduje zdravotná poisťovňa. Ťažko chorí ľudia sa nevedia dostať k novým moderným liekom. O ich úhradu musia totiž žiadať zdravotné poisťovne a tie im ju vždy nemusia schváliť. Poisťovne sa bránia, že pacienti na takéto lieky nemajú zo zákona nárok.

Poisťovne sa bránia, že pacienti na takéto lieky nemajú zo zákona nárok. Denník Pravda včera upozornil na príbeh 45-ročného onkologického pacienta Košíc, ktorý takmer tri mesiace čakal na súhlas poisťovne. Skôr ako dostal akúkoľvek odpoveď od poisťovne, zomrel. Pacientske organizácie upozorňujú, že tento prípad nemusí byť jediným.

V susednom Česku a vo väčšine európskych krajín je prístup k inovatínym liekom jednoduchší. Pacientom predpíšu na recept a na súhlas s liečbou nemusia vyčkávať. Na rozdiel od Slovenska majú aj väčší výber liekov. Ministerstvo zdravotníctva to vysvetľuje, že v niektorých prípadoch sa výrobcovia nesnažia dostať na náš trh. Firmy zase oponujú, že pre prísne pravidlá sa im to ani neoplatí. Pacient v tomto prípade ťahá za kratší koniec, hoci by mal byť na prvom mieste.

O slabom prístupe k najnovším liekom svedčia okrem skúsenosti pacientov aj štatistiky. Kým v rokoch 2012 až 2014 Európska lieková agentúra (EMA) zaregistrovala 146 najnovších liekov, na Slovensku sa do kategorizácie dostalo len 27 z nich. Na výnimku zdravotné poisťovne preplácali ešte 15 moderných liekov.

Moderné lieky, ktorých cena sa šplhá k tisícom eur, sú pre pacientov jedinou nádejou. Týka sa to najmä onkologických chorôb. Ak sa nasadia skôr, ľudia majú šancu na kvalitnejší život. "Nášmu pacientovi by určite nemali byť odopierane inovatívne možnosti liečby. Nezabúdajme, že akékoľvek zdržanie v rozhodovacom procese môže mať pre onkologického pacienta fatálne následky," zhodnotila prezidentka občianskeho združenia Asociácia na ochranu práv pacientov Katarína Kafková. Podľa nej by tieto lieky mali byť tak ako ostatné kategorizované, pacient by si ich vybral na recept a nemusel by čakať na nejaký súhlas od poisťovne.

Farmaceutické spoločnosti uvádzajú, že nemajú problém s tým, aby na Slovensko dovážali všetky novinky v liečbe. Vedia však, že do kategorizácie sa nedostanú, aj keby o to žiadali. Neprejdú pre vysokú cenu lieku, preto systém výnimiek bude u nás fungovať aj naďalej. "Celý systém je nastavený tak, že nové lieky, a týka sa to hlavne cielenej biologickej liečby a predovšetkým onkológie, nemajú šancu splniť nastavené podmienky. V takejto situácii firmy ani nepodajú žiadosť, išlo by len o zbytočne vyplatený vysoký administratívny poplatok s vopred známym negatívnym rozhodnutím," vysvetlil dôvody hovorca farmaceutickej spoločnosti Pfizer Miroslav Lednár.

To, prečo moderné lieky nemôžu byť na recept, ale na výnimky, je ich vysoká cena a vzorec QALY. Podľa neho sa určuje, o koľko je nový liek umožňujúci pacientom kvalitne prežiť navyše jeden rok života drahší, v porovnaní s doterajšou liečbou. Jednoducho povedané, koľko je štát ochotný zaplatiť za zdravie pacienta.

Ministerstvo zdravotníctva vzorec neplánuje meniť. "QALY je transparentný mechanizmus posudzovania efektívnosti jednotlivých liekov a bolo dané práve preto, aby nedochádzalo k nárastu výdavkov zdravotného poistenia na lieky, ktoré sú zaraďované ako farmakoekonomicky nevýhodné lieky," reagoval Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie liekovej politiky na ministerstve. To, ak inovatívny liek pre vysokú cenu neprejde týmto vzorcom, je podľa neho otázka na verejnú diskusiu. Kto a ako ju má vlastne spustiť, na to neodpovedal.

Najväčšia zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná vlani evidovala 4 492 žiadostí o úhradu nekategorizovaných liekov a dietetických potravín. Vyhovela 3 923 žiadostiam, čo je 87,3 percenta, 569 zamietla (12,7%). Jej hovorkyňa Petra Balážová pripomenula, že zákon poisťovni neukladá povinnosť preplatiť takéto lieky. Môže to urobiť vo výnimočných prípadoch za podmienok, ktoré si poisťovňa sama určí.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/350094-lieky-len-na-vynimku-na-svojom-trvaju-poistovne-aj-stat/

Poisťovne lieky uhrádzajú, ale nie všetkým 

ben ' 27.03.2015 13:00

Onkologický pacient, ktorý sa nevie dostať k modernej liečbe, sa cíti spoločnosťou odvrhnutý. Upozorňuje na to prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Katarína Kafková.

Ako vnímajú onkologickí pacienti ťažkú dostupnosť moderných liekov? Ako veľkú nespravodlivosť. A určite sa to nepodpisuje dobre ani na ich psychickom stave. Ak sa ocitnete v situácii, že sa musíte psychicky vyrovnať s onkologickým ochorením a možno ste aj takmer bez peňazí, začnete sa považovať za úplne zbytočného a nezaujímavého jedinca pre spoločnosť.

Zdravotné poisťovne tvrdia, že lieky na výnimky uhrádzajú. Neklamú, uhrádzajú. Ale nie všetkým. Preto žiadame o transparentné pravidlá pri akomkoľvek schvaľovaní liekov pacientom. Aj v prípade udeľovania výnimiek zdravotnou poisťovňou by mali byť jasné podmienky, ako napríklad zdravotné indikácie, za ktorých bude liek pacientovi zdravotnou poisťovňou schválený. Tieto podmienky by mali byť zverejňované, aby bola podporená transparentnosť schvaľovacieho procesu a tiež možnosť kontroly nárokovateľnosti liečby pacientom.

Čo treba urobiť, aby mali pacienti ľahší prístup k inovatívnej liečbe? Pravidlá zaraďovania lieku do kategorizačného zoznamu sú dané zákonom. Pokiaľ by sme chceli mať lepšiu dostupnosť inovatívnych liekov aj pre slovenských pacientov, museli by sa tieto legislatívne podmienky zaraďovania liekov do systému úhrad zmäkčiť. Určite by to bolo vhodnejšie a transparentnejšie riešenie, ako udeľovanie výnimiek zdravotnou poisťovňou. Pri výnimkách sa totiž veľmi ťažko kontroluje nárokovateľnosť lieku pre pacienta, ale aj skutočne uhradená suma za schválený liek.

Výnimky boli zavedené preto, lebo nové lieky sú drahé. Ušetria takto poisťovne, keď ich majú pod svojou kontrolou? Kategorizácia určuje pri každom lieku okrem iných parametrov aj výšku úhrady zdravotnou poisťovňou a výšku doplatku pre pacienta. Okrem toho je cena lieku aj referencovaná, čiže laicky povedané, nižšia, ako sú predstavy výrobcu. Ak zdravotná poisťovňa schvaľuje liek na výnimku, tieto parametre nie sú dané a pokiaľ liek nie je na Slovensku ani registrovaný, platia zdravotné poisťovne skôr cenu, o ktorú má záujem výrobca, čiže vyššiu.

Ak je to teda tak, že pri rokovaní s výrobcom poisťovne niekedy nedokážu vyrokovať dobrú cenu, nie je jednoduchšie dať tieto lieky do kategorizácie? Inovatívne lieky by mali byť dostupné najmä kvôli pacientom. Slovensko by malo otvoriť dvere a umožniť prístup k inováciám. Tieto lieky by mali hradiť zdravotné poisťovne, či už ich plnú cenu, alebo jej časť.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/350144-poistovne-lieky-uhradzaju-ale-nie-vsetkym/

Poplatky u lekárov zrušili, prednostne sa už neobjednáte

Poslanci prelomili prezidentovo veto a zrušili viaceré poplatky, medzi nimi aj za prednostné vyšetrenie.

Hoci prezident nepodpísal zákon, ktorý rušil viaceré poplatky u lekárov, poslanci jeho výhrady nerešpektovali. Opäť schválil novelu, ktorú vrátil, a to v pôvodnej podobe.

Od apríla tak nebudú môcť lekári vyberať poplatky za prednostné vyšetrenie, ospravedlnenky do školy, potvrdenie do práce, za recept a za žiadosť o kúpeľnú liečbu.

Kiska poplatky nechce

Prezident proti rušeniu poplatkov nenamietal - objednávanie pacientov by podľa neho mal byť štandard. Dnes ambulancie za prednostné vyšetrenia vyberajú zhuba 10 až 15 eur.

S Kiskom súhlasí aj minister zdravotníctva Viliam Čislák. "Keď to funguje inde, prečo by to nefungovalo u nás," povedal v parlamente.

V Európe totiž lekári za objednávanie peniaze nevyberajú. Manažovanie pacientov by malo byť podľa ministerstva súčasťou výkonu práce lekára, ktorý mu preplatí poisťovňa.

Aké poplatky zrušili
 • poplatky za ospravedlnenku do školy,
 • potvrdenie do práce,
 • objednanie pacienta na vyšetrenie,
 • poplatky za recept,
 • poplatky za žiadosť o kúpeľnú liečbu.

A prečo prezident zákon nepodpísal? Prekážalo mu, že nie je jednoznačný.

Niektoré časti si totiž inak vysvetľujú lekári, ministerstvo aj poisťovne. Ide o prípady, keď môže lekár vyberať poplatky za poskytnutý výkon.

Príkladom je, ak má gynekológ v ambulancii ultrazvuk, ale nemá ho zazmluvnený od poisťovne. Ak aj urobí pacientke vyšetrenie, poisťovňa mu to nepreplatí.

Dnes to funguje tak, že ak by pacientka chcela, aby ju aj napriek tomu vyšetril tento lekár, zaplatila by cenu výkonu. U lekára, ktorému poisťovňa dala zmluvu, by za to neplatila.

Peniaze za vyšetrenia

Jeden z možných výkladov zákona je, že od apríla to nebude možné, lebo lekár nebude môcť prijímať poplatky za výkony, ktoré sú preplácané z poisťovne. V zákone však nie je napísané, či ide o výkon, ktorý poisťovňa prepláca vo všeobecnosti alebo konkrétnemu lekárovi.

Ak by platil tento výklad, pacient by si dané vyšetrenie mohol nechať urobiť len u lekára, s ktorým má jeho poisťovňa zmluvu. Prezident to kritizoval, lebo to podľa neho obmedzí právo pacienta vybrať si lekára.

Takto paragraf čítajú aj lekári. "Stačilo by dopísať päť slov. Tak, aby lekár nemohol vyberať poplatky za veci, ktoré mu poisťovňa preplatí," povedal šéf Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor.

Minister Čislák v utorok v parlamente vysvetľoval, že takto novela podmienky nemení a pacient si stále bude môcť zaplatiť za výkony u lekára, ktorého si vyberie, aj keď ten nebude mať zmluvu s jeho poisťovňou.

Prezident namietal aj proti tomu, že zákon neobsahuje povinné časti, akými sú vplyv na verejné financie či podnikateľské prostredie. Lekári totiž tvrdia, že niektorí sa bez peňazí za prednostné vyšetrenie možno nedokážu uživiť.

Kiskovi chýbali aj analýzy, koľko poplatkov sa u lekárov vyberá, v čom mu Čislák dal za pravdu. Žiadna z 10 300 ambulancií u nás nemá povinnosť povedať, koľko peňazí vybrala.

/zdroj: www.dennikn.sk  /

Prezident vrátil NR SR novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

4. marec 2015
Prezident SR Andrej Kiska vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 12. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhol, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok. 

"Vrátením zákona nespochybňujem oprávnenosť regulácie úhrad, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyberajú od pacientov, ani v zásade dobrý úmysel zákonodarcu," zdôraznil prezident A. Kiska. Naopak, hlava štátu by spolu s mnohými pacientmi lepšie pravidlá privítala. Podľa prezidenta by však zmeny mali byť výsledkom komplexnej analýzy vyberania úhrad od pacientov. Tak, aby bol jasný vplyv na poskytovateľov, pacientov, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Za problematické považuje prezident SR dve časti schváleného zákona. Prvou je spôsob regulácie úhrad za zdravotnú starostlivosť, ktorú vo všeobecnosti pokrýva verejné zdravotné poistenie. Počas posudzovania zákona prezidentom sa uskutočnili viaceré stretnutia so zainteresovanými stranami - poisťovňami, zástupcami lekárov, Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré prezentovali diametrálne odlišné názory na výklad tejto časti schváleného zákona. Úmysel zákonodarcu sa pritom nedá zistiť ani z dôvodovej správy k návrhu zákona.

Podľa prezidenta Ústava Slovenskej republiky, ale aj legislatívne pravidlá tvorby zákonov vyžadujú, aby boli zákony zrozumiteľné a aby bolo jasné, čo sa nimi chce dosiahnuť. "To je základný princíp právneho štátu tak, ako ho definuje naša ústava," zdôraznil prezident SR.

Záujem verejnosti sa v prípade schváleného zákona sústredil na druhú časť, ktorou sa ruší doterajšia možnosť vyberania úhrady za prednostné vyšetrenia u lekára. "Objednávanie pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas bez ohľadu na ich sociálne postavenie, finančné možnosti, miesto bydliska a druh choroby by malo byť samozrejmosťou," zdôraznil A. Kiska. Podľa neho by to mal byť štandard, ktorý umožní lekárovi manažovať pacienta spôsobom, ak je obvyklý v iných členských krajinách EÚ.

Schválený zákon tento problém rieši spôsobom, ktorý môže byť v rozpore s výkladom ústavy v náleze Ústavného súdu SR z roku 2003. Podľa tohto výkladu je nutné rozlišovať medzi samotným zdravotným výkonom a úkonmi, či činnosťami, ktoré síce súvisia so zdravotnou starostlivosťou, ale netvoria jej bezprostrednú súčasť. Prezident SR sa preto domnieva, že napríklad objednávanie poistenca na vyšetrenie nemalo byť v schválenom zákone zaradené do zdravotného výkonu, ale medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia, ktoré by bolo potrebné vykonať na základe uvedených pripomienok, by išli nad rámec kompetencií prezidenta, navrhol A. Kiska Národnej rade SR schválený zákon neprijať ako celok. "Vrátenie schváleného zákona utvára priestor na odbornú diskusiu a na opätovné prehodnotenie všetkých aspektov schválenej právnej úpravy tak, aby výsledné riešenie bolo na prospech všetkých zainteresovaných strán," dodal A. Kiska.

Úplné znenie rozhodnutia prezidenta SR.docx

zdroj: www.prezident.sk

Poplatky u lekára po novom: Za čo si môže a nemôže vypýtať peniaze?

Koniec niektorých poplatkov i koniec prednostného vyšetrenia. Poslanci vo štvrtok schválili novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša zmeny v poplatkoch. Od 1. apríla sa jej základe menia niektoré doterajšie pravidlá slovenských ambulancií. Čo všetko prináša nový zákon?

 • Po novom už pacient nebude platiť za úkony, ktoré lekárom hradia zdravotné poisťovne.
 • Lekári od vás od apríla nemôžu žiadať napríklad poplatok za vypísanie receptu či návrhu na kúpeľnú liečbu, za pečiatku na potvrdenie o návšteve lekára ani za výmenný lístok k špecialistovi.

 • Peniaze si nemôžu pýtať ani za objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, ani za prednostné ošetrenie.

 • Platiť by ste ale podľa ministerstva nemali napríklad ani za hygienické návleky či klimatizáciu v čakárni.

 • Lekár môže na druhej strane naďalej spoplatňovať tie výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napríklad vyšetrenie potrebné k vodičskému preukazu, zbrojnému pasu či k prihláške na vysokú školu.

 • Legislatíva nestanovuje presnú výšku možných poplatkov ani ich limity. Poplatky si stanovia samotní lekári, cenníky budú zasielať župám. Tie cenník posúdia a prípadne schvália. Pokuty, ktoré kraj uloží pri kontrolách, budú jeho príjmom.

 • Zoznam toho, za čo sa u lekára platí musí byť zverejnený u každého lekára, či už v ambulancii alebo čakárni.

/zdroj: www.aktualne.atlas.sk 13.2.2015/

Za vyšetrenie ani recept či potvrdenia u lekára nezaplatíte. Prednostne sa však neobjednáte

BRATISLAVA - Za administratívne úkony ako vypísanie receptu či potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení by lekári v ambulanciách už čoskoro nemali vyberať poplatky. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 77 hlasmi schválili novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša zmeny v poplatkoch. Ministerstvo zdravotníctva si od nej sľubuje zavedenie jednoznačných pravidiel.

Okrem poplatkov za administratívu odzvonilo aj prednostnému objednávaniu sa na termíny. Poslanci odobrili pozmeňujúci návrh Juraja Blanára (Smer-SD), podľa ktorého nebudú môcť lekári mať vyčlenené hodiny na prednostné ošetrenie pacientov.

Inštitút prednostného poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa neho spôsoboval v praxi problémy a mnohí pacienti tak čakajú, keďže ich predbehnú tí platiaci.

Podľa nového systému pacient nemá platiť poplatky za žiadne úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom plne hradia poisťovne. Pacient nebude za tieto činnosti platiť žiadnu úhradu, nakoľko sú súčasťou zdravotného výkonu.

Zoznam takýchto výkonov možno nájsť v nariadení vlády 777/2004. Nová legislatíva nestanovuje presnú výšku možných poplatkov ani ich limity. Poplatky si stanovia samotní lekári, cenníky budú zasielať samosprávnym krajom. Iné, ako schválené poplatky, nebudú môcť vyberať.

Vládny návrh pôvodne počítal s tým, že by kraje cenníky aj schvaľovali. Poslanci sa však priklonili k Blanárovmu návrhu, že lepšie bude posilniť kontrolnú činnosť samosprávnych krajov. Cenníky by lekári zároveň mali zverejňovať na viditeľnom mieste.

"Táto problematika patrí dlhodobo k najproblémovejším témam v rezorte, občania ju vnímajú mimoriadne citlivo a poplatky rôzneho druhu zaťažujú a trápia pacientov. Preto sme sa rozhodli sprehľadniť túto oblasť a vyjsť v ústrety pacientom," povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Na uvedený problém podľa jeho slov poukazovali aj mnohé pacientske podnety a sťažnosti, ktoré sa týkajú práve neprehľadného systému platieb v ambulanciách.

Problematiku poplatkov u lekárov chcel upraviť aj bývalý šéf rezortu Ivan Uhliarik (KDH), s návrhom zaviesť limit na poplatky u lekára po vzore ochranného limitu na doplatky za lieky však neuspel.

Jeho návrh by umožnil pacientom žiadať svoju zdravotnú poisťovňu o úhradu čiastky, ktorá by bola nad stanoveným limitom.

Takáto možnosť by sa týkala zdravotne ťažko postihnutých, ako aj poberateľov invalidného a starobného dôchodku. Zákon počíta s účinnosťou od 1. apríla 2015, ak ho podpíše prezident SR.

/zdroj: www.aktualne.atlas.sk  12.2.2015/

Oslobodenie od platenia diaľničného poplatku /nálepky/

05.01.2015 17:49

Informácia pre Zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP)

1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon o diaľničnej známke. O oslobodenie od diaľničného poplatku bude môcť požiadať každý držiteľ platného parkovacieho preukazu ZŤP.

Doteraz boli od úhrady diaľničnej známky oslobodení držitelia preukazu ZŤP, ktorí poberali mesačný príspevok na prevádzku motorového vozidla.

NOVINKA

Po novom musia držitelia parkovacieho preukazu ZŤP automobil, ktorý chcú oslobodiť od povinnosti úhrady, vopred zaregistrovať zaslaním troch dokumentov poštou na adresu správcu výberu úhrady diaľničnej známky - Národnej diaľničnej spoločnosti.

AKO NA TO

1. Vytlačte a vyplňte žiadosť držiteľa parkovacieho preukazu ZŤP o oslobodenie od platenia úhrady, ktorú nájdete tu - OslobodenieOdUhradyZiadostZTP.doc

2. Priložte kópiu:

a) technického preukazu vozidla;

b) kópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

3. Žiadosť spolu s kópiami pošlite poštou na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

ODPOVEĎ Z NDS

Po zaregistrovaní vám Národná diaľničná spoločnosť zašle poštou na Vašu adresu Potvrdenie o registrácií vozidla v najskoršom možnom termíne.

POZOR!

Parkovací preukaz ZŤP a Potvrdenie o registrácii (ktoré vám zašle NDS) je potrebné mať počas jazdy vždy vo vozidle. Dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole diaľničnej polície. Vo vozidle musí byť prítomná ZŤP osoba, ktorá o výnimku zo spoplatnenia požiadala.

Potrebujem ďalšie informácie

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou emailom na infodn@ndsas.sk

zdroj: www.https://www.dialnicnenalepky.sk/oslobodenie-od-uhrady

Anketa

Súhlasíte so zrušením poplatku za prednostné ošetrenie u lekára v ambulancii?

Celkový počet hlasov: 115

Anketa

Máte záujem navštíviť pacientskú poradňu v Bratislave?

Celkový počet hlasov: 100

Anketa

Chýbajú vám informácie o poplatkoch v zdravotníctve?

Celkový počet hlasov: 103

Anketa

Mali byť mať pacienti svojich zástupcov v dozorných radách v nemocniciach?

Celkový počet hlasov: 102

Anketa

Mali by mať pacienti svojho zástupcu v dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne?

Celkový počet hlasov: 105