-------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepatrí:

Kompetentný orgán:

1. Výklad zákonov

Gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR      

2.  Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Príslušný samosprávny kraj (VÚC)
3. Etika /správanie sa/, prístup zdravotníckych  pracovníkov Riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, príslušná komora zdravotníckych pracovníkov, VÚC
4. Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia)
  
5. Odmietnutie poskytnúť zdravotnú starostlivosť (vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti) 

VÚC

6. Činnosť pohrebných služieb Živnostenský úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
7. Povolenia poskytovateľov na výkon činnosti Ministerstvo zdravotníctva SR, VÚC
8. Dohľad nad lekárenskou starostlivosťou VÚC
9. Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostredia Úrad verejného zdravotníctva
10. Práceneschopnosť Ministerstvo zdravotníctva SR, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Sociálna poisťovňa
11. Invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa
12. Nemocenské dávky Sociálna poisťovňa
13. Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudky) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
14. Kompenzačné príspevky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši. 

Zákony.pdf

Vyhlášky.pdf

Nariadenia.pdf

Opatrenia.pdf