Časopis pre odbornú a širokú verejnosť o problematike zdravotnej a sociálnej.

Číslo registrácie MK SR: EV 5617/18

Vychádza 4 krát ročne.

Termíny uzávierky pre inzerciu:

Č.1- do   28.2.2019

Č.2- do   31.5.2019

Č.3- do   31.8.2019

  Č.4- do   31.10.2019

Technické parametre pre inzerciu:

formát- 200x284 mm + 4mm spadavka, plnofarebný.


Pre inzerovanie v našom časopise platí novela zákona o dani z príjmov,
schválená NR SR s účinnosťou od 01.01.2018 v rámci ktorej došlo k ukotveniu inštitútu charitatívnej reklamy. Charitatívnou reklamou sa rozumie reklama, určená na charitatívne účely, ktorú získa nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond a občianske združenie od podnikateľov, ktorí si dajú tento náklad do výdavkov.

Údaje pre objednávku inzercie:

Informovaný pacient, o.z., Prešovská 39, 821 08 Bratislava

IČO:422 52 733, DIČ:2120295287

Bankové spojenie: SK2909000000005112682950

NIE SME PLATCAMI DPH !

ipac@centrum.sk, 0917/493 172

Šéfredaktorka - JUDr. Eva Madajová

sefredaktorkaip@centrum.sk