Časopis pre odbornú a širokú verejnosť o problematike zdravotnej a sociálnej.

Číslo registrácie MK SR: EV 5617/18